Afirma Juridico

Serveis de formació

Documentació i accions formatives

Estem en un entorn jurídic complex i canviant que afavoreix les situacions d'inseguretat jurídica, cosa que pot dificultar la presa de decisions i debilitar la base jurídica de les relacions de negoci amb clients i proveïdors. A més, el risc d'incompliment afecta els resultats de la companyia i genera desconfiança. En aquest context, la formació té una inqüestionable funció preventiva del risc.

AFIRMA ofereix a la possibilitat d'impartir accions formatives així com facilitar a les entitats, professionals i autònoms documentació formativa per a ús intern, tot això relacionat amb aquells aspectes jurídics del negoci que tinguin algun component de dret privat (civil o mercantil) i processal.

No es tracta d'ensenyar la teoria del dret sinó de com manejar correctament amb els components jurídics amb què cada empresa ha de conviure i que els directius i empleats sàpiguen com i quins instruments han d'utilitzar en la seva tasca diària amb la màxima seguretat, comoditat i eficiència. .

Antonio López, advocat titular d'AFIRMA, va ser responsable de l'àrea mercantil a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Tarragona i més tard del Màster d'Accés a l'Advocacia de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.

Una de les seves funcions com a director de serveis jurídics de les companyies en què ha treballat, ha estat col·laborar activament amb el departament de Recursos Humans en el procés de la formació jurídica d'empleats i proveïdors.

Aquesta experiència, unida al coneixement que té sobre l'organització i el funcionament de grans companyies, permet fer una oferta formativa variada i de qualitat:

  • Sessions de formació jurídica amb continguts adaptats en funció dels perfils i les responsabilitats dels destinataris.
  • Elaboració de manuals instructius sobre formalització de documents jurídics, execució d'operacions, realització de processos que, pel seu volum o la freqüència requereixin uniformitat de criteris jurídics. Els seus destinataris poden ser empleats del client o proveïdors que actuen per compte o interès del client davant dels seus clients. Aquesta tasca es pot completar o substituir per sessions de formació presencial a empleats i proveïdors.
  • Anàlisi d'impactes jurídics en l'activitat del client davant de canvis de la normativa o dels criteris jurisprudencials i planificació de la implantació en l'organització.
  • Revisió i, si escau, actualització o millora dels sistemes i materials formatius que tingui el client.

La formació pot ser presencial a les mateixes instal·lacions el client oa les instal·lacions del despatx. També es pot fer per mitjans telemàtics.

Contacta'ns per analitzar, sense cap cost, de quina manera AFIRMA et pot ajudar en aquestes matèries i, si et convé, tindràs una proposta de serveis sense compromís per part teva.

Demana més informació

Parlem?

93 464 80 03

antonio.lopez@afirmajuridico.com

Direcció

Edifici BCIN – C/ Marcus Porcius, 1
08915 Badalona (Barcelona)