Afirma Juridico

Morositat en relacions comercials. Reforç de mesures de lluita contra la morositat en el pagament a proveïdors.

pexels-andrea-piacquadio-3760067

Un dels objectius de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses (coneguda com a “Llei Crea i Creix”) és la reducció de la morositat comercial i per això introdueix algunes modificacions en la legislació actual: 

1) A la Llei de lluita contra la morositat en les operacions comercials, sobre informació que les empreses han de donar sobre els terminis de pagament a proveïdors: totes les societats que no presentin comptes abreujats publicaran a la memòria anual i, si escau, a la web, el volum monetari i nombre de factures que s'hagin pagat en un període inferior al màxim establert a la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors ( abans només es publicava el període mitjà de pagament a proveïdors).

2) A la Llei general de subvencions: per a accés a subvencions superiors a 30.000 euros s'ha d'acreditar el compliment de terminis de la Llei de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A més, les despeses subvencionables en què hagi incorregut l'empresa hauran d'haver estat abonades en els terminis de pagament previstos a la normativa sectorial que li sigui aplicable o, si no, als establerts a la mateixa Llei.

3) Normativa sobre facturació electrònica: un cop es produeixi el desenvolupament reglamentari, es generalitzarà la facturació electrònica per a tots els empresaris i professionals i s'estableix l'obligació que les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals se'n garanteixi la interconnexió i la interoperabilitat gratuïtes.

4) A la Llei de contractes del sector públic, s'incrementen les mesures perquè el contractista pagui als seus subcontractistes i proveïdors pagui dins de termini.  

Comparteix la publicació:

Articles Relacionats