Afirma Juridico

Societats. Comitè consultiu. Utilitat del comitè consultiu al govern de les societats mercantils i, en particular, a l'empresa familiar.

pexels-mikhail-nilov-8730274

El Reglament del Registre Mercantil, a l'article 185, dedicat a l'“administració i representació de la societat” després de tractar sobre el sistema d'administració estableix:  

“A més, els estatuts podran crear un comitè consultiu. S'ha de determinar en els estatuts socials si la competència per al nomenament i la revocació del comitè consultiu és del consell d'administració o de la junta general; la composició i els requisits per ser titular; el funcionament, la retribució i el nombre de membres; la manera d'adoptar acords; les concretes competències consultives o informatives d'aquest, així com la seva específica denominació a la qual es podrà afegir, entre altres adjectius, el terme “familiar”.

Encara que aquest comitè habitualment se'l relaciona amb l''empresa familiar', no és exclusiu d'aquest tipus d'empresa i es pot utilitzar en qualsevol societat on, per la seva composició societària i voluntat dels seus socis, vulguin dotar-se d'un òrgan amb competències de caràcter consultiu. La seva missió principal és complementar l'acció de govern de l'òrgan d'administració per salvaguardar els interessos socials a través d'opinions i dictàmens que en última instància puguin ser tinguts en compte per la junta general de socis per censurar o aprovar la gestió social. 

Encara que per descomptat és a l'empresa familiar, on per la confluència d'interessos d'índole diversa (personals, familiars i econòmics) aquest òrgan pot exercir la seva màxima virtualitat. 

En tot cas, és important que perquè aquest Comitè pugui desplegar tota la seva utilitat, no només cal complir amb l'exigència legal que en els estatuts socials consti qui té la competència per a la seva creació, establir-ne la composició, competències i funcionament, sinó que, a més a més, és essencial comptar amb la sincera convicció dels socis sobre el seu paper.

Comparteix la publicació:

Articles Relacionats